310 4th Ave NE
Waite Park, MN 56387

Phone: 320-259-4360